ירושות ועזבונות - המדריך המלא

רבים מתבלבלים בין המונח "צו קיום צוואה" למונח "צו ירושה"

"צו קיום צוואה" יתבקש כאשר המנוח/ה השאיר אחריו צוואה כתובה ובאין כזו, יתבקש "צו ירושה".

צו קיום צוואה ניתן בהחלט להגיש לבד ללא צורך בעו"ד – אולם מומלץ להעזר בשירותיו לשם כך.

ממי מבקשים

צו קיום צוואה מבקשים מגוף שנקרא "הרשם לענייני ירושה" שנמצא בכל מחוז בארץ (צפון, חיפה,שרון, מרכז,דרום).

יש להקפיד להגיש בקשה לצו קיום צוואה במחוז בו היה מקום מושבו האחרון של המוריש ! במקרה של תושב זר – יש להגיש את הבקשה במחוז בו היו נכסיו של המוריש.

למה צריך לבקש צו קיום צוואה

כדי שהיורשים הרשומים בצוואה יוכלו לממש אותה, קרי, להעביר את כל הרכוש והכספים ושאר זכויות המנוח/ה על שמם – נדרש "אישור משפטי רשמי" מטעם הרשם לענייני ירושה המעיד כי הצוואה תקינה וכי אין כל התנגדות של אף אדם אחר למימוש הצוואה.

קבלת "אישור" שכזה נקרא "צו קיום צוואה" ורק לאחר קבלתו ניתן לממש את הצוואה.

כל בקשה לצו קיום צוואה מתפרסמת בעיתון יומי וזאת כדי שכל מי שמעוניין להתנגד לצוואה יוכל לעשות זאת בתוך 14 יום ממועד הפרסום בעיתון.

מי יכול לבקש

צו קיום צוואה יכולים לבקש רק היורשים הרשומים בצוואה וכל אדם אחר שהצוואה המקורית נמצאת ברשותו ויש לו אינטרס לבקש את מימושה.

איך מגישים צו קיום צוואה

ממלאים טופס "בקשת צו קיום צוואה". ניתן להוריד את הטופס מאתר "האפוטרופוס הכללי" בקטגוריית "טפסים".

על הבקשה יש לחתום בפני עורך דין.

יש לשלם 2 אגרות בגין הבקשה ולצרפן לטופס:

אגרת פתיחת תיק (שובר כחול) + אגרת פרסום בעיתון (שובר כתום)

ניתן לשלם את האגרות הנ"ל באמצעות שוברי תשלום אותם ניתן לקבל בלשכות הרשם בלבד או באמצעות תשלום באינטרנט דרך "שירות התשלומים הממשלתי"

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

– 2 שוברי תשלום האגרה

– תעודת פטירה מקורית של המנוח/ה או בחותמת "נאמן למקור" של עו"ד

– אם נפטר אחד היורשים – תעודת פטירה שלו

– צוואה מקורית בלבד. (אם הופקדה הצוואה או נמסרה לרשם לענייני ירושה – יש לציין זאת ולצרף העתק ממנה)

אם יורשים מסויימים מתוך הצוואה מסתלקים או מוותרים על חלקם בעזבון – יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים שלהם.

יש להגיש את הבקשה + המסמכים הנ"ל לרשם לענייני ירושה ב- 4 עותקים

(1מקורי +3 העתקים)

בנוסף, יש לצרף 2 צילומים של הצוואה לצורך הכנת צו קיום הצוואה

יצירת קשר